TR | EN | RU

1.0 AMAÇ

Şükrü Uzun İnşaat Müteahhitliği Kalite El Kitabı, ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Standardı'na uygun olarak kurulan kalite yönetim sisteminin en üst düzeydeki kalite dokümanı olup, kalitenin sağlanması amacıyla Şükrü Uzun İnşaat Müteahhitliği'nde uygulanan faaliyetleri açıklamakta ve kullanılan prosedür ve dokümanlara yönlendirme yapmaktadır.

Kalite El Kitabı'nın kuruluş içi dağıtımı ile şirket bölümlerine ve personele kalite yönetim sistemi esasları ve uygulamasının açıklanması ve duyurulması amaçlanmaktadır.

Kalite El Kitabı'nın dış dağıtımı ile şirketin ilişkide bulunduğu müşteriler, tedarikçiler, taşeronlar, belgelendirme kuruluşu ile diğer dış kuruluş ve kişilere, kalite yönetimini sağlamak üzere uygulanan sistemin tanıtılması amaçlanmaktadır.

1.1 KAPSAM VE HARİÇ TUTMA

Şükrü Uzun İnşaat Müteahhitliği kalite yönetim sistemi, üretilmekte olan yapılar ve imalatın gerçekleştirilmesi sorumluluğunu paylaşan fonksiyonları kapsamaktadır.

Şükrü Uzun İnşaat Müteahhitliği taahhüt faaliyetleri yapması nedeniyle,müşterinin verdiği proje ve şartlar ile yasal ve teknik şartların gerektirdiği yapı imalatı gerçekleştirmekte olup,bünyesinde tasarım faaliyeti uygulanmaktadır.

1.2 KAYIT VERİLERİ

Kalite El Kitabı, sahiplerine tahsis edildiği tarihte, tamamen güncelleştirilmiş olup, kullanıcılar tarafından kontrollü kopyalarının herhangi bir bölümünde değişiklik yapılamaz ve elden çıkarılamaz. Kalite El Kitabı'nda herhangi bir revizyon yapıldığında, değişiklik yapılan sayfanın eski versiyonu alınarak yeni versiyon, imza karşılığı kontrollü kopya olarak teslim edilir. Kalite El Kitabı'nda herhangi bir revizyon yapıldığında,değişiklik yapılan sayfanın eski versiyonu alınarak yeni versiyon, imza karşılığı kontrollü kopya olarak teslim edilir.

Kalite el kitabı nın hazırlama, gözden geçirme, onaylama, yayımlama ve dağıtım işlemleri, Doküman Kontrol Bölümünde belirtilen kurallara uygun olarak gerçekleştirilir.

Kalite el kitabı nın kontrollü kopya dağıtımı, dokuman dağıtımı, Dokuman Dağıtım ve Revizyon İzleme Formunda belirtilen plana göre yapılmakta olup,bunun dışındaki kontrollü kopya dağıtımı Kalite Yönetim Temsilcisinin izni ile yapılabilir. Kalite El Kitabı Revizyon İzleme Formu revizyon durumun ve ayrıntısını göstermekte olup, zorunlu olarak yalnızca orijinal nüsha ekinde bulunur.

2.0 ŞÜKRÜ UZUN İNŞAAT MÜTEAHHİTLİĞİ PROFİLİ

Şükrü Uzun İnşaat Müteahhitliği,

1978 tarihinde İnşaat Mühendisi Şükrü Uzun tarafından Ankara'da kurulmuştur.

Şükrü Uzun İnşaat Müteahhitliği, genç bir kuruluşun dinamizmini, tecbüreli insan kaynağı, yüksek teknoloji ve modern yönetim sistemleri ile buluşturarak önemli başarılara ve bugünkü rekabet gücüne ulaşmıştır.

Şükrü Uzun İnşaat Müteahhitliği, hizmetin oluşturulması ve sunulması sürecinin kurumsal bir yapı ile desteklendiği şirketlerin, müşteriler tarafından uzun vadeli güvenilir bir iş ortağı olarak kabul ve tercih edildiği yaklaşımı benimsemekte ve kaynaklarını bu anlayışa uygun olarak yönetmektedir.

Bu amaçla, Şükrü Uzun İnşaat Müteahhitliği'nde kumsal boyutta düzenlemeler gerçekleştirilerek;kalite, imalat ve teslim sonrası hizmetlere kadar geniş bir perspektif ve bütünlük içerisinde oluşturulmaktadır.

Şükrü Uzun İnşaat Müteahhitliği'nin, yüksek kalite seviyesinde hizmet talep eden kurum ve kuruluşların işlerini başarı ile yerine getirmesi bu anlayış ile hizmet verildiğinin en büyük kanıtıdır.

Şükrü Uzun İnşaat Müteahhitliği, taahhüt ettiği işleri, istenilen süre ve kalitede tamamlayarak teslim etmiş olmanın kıvancını taşımakta olup, teknik olanakları, tecrübeli teknik kadroları ve sürekli gelişimi hedefleyen yapısı ile üstleneceği yeni projelerde de bu başarıyı arttırarak sürdürme azim ve kararlılığındadır.

2.1 ŞÜKRÜ UZUN KALİTE POLİTİKASI

Şükrü Uzun İnşaat Müteahhitliği,

Müşteri Memnuniyetini,

Şirket geleceğinin güvencesi olarak benimsemekte ve

Tüm Kaynaklarını,

Tercih edilir ve güvenilir bir şirket olmaya odaklamaktadır.

Bu nedenle,

 • Hizmetlerimizin, imalat öncesi ve sonrasını da kapsayan, kuralları belirlenmiş kurumsal bir sistem içinde oluşturulması esastır.
 • Kalite anlayışımız, müşteri şartlarını karşılanması ve müşteri memnuniyetinin arttırılmasına yönelik olarak sürekli gelişimi hedeflemektedir.
 • Sürekli kalite gelişim için, teknolojiyi, eğitimli ve birikimli çalışanlar ile buluşturan bir organizasyon yapısı temel alınmakta ve benimsenmektedir.
 • Çalışanlarımızın verilen eğitimler ile görevlerini, kalite oluşturma sorumluluğu ve kurallara uygun olarak yapmalarını esas alınmaktadır.
 • Kalite imalat için, kaliteli girdi ve hizmet kullanımının bilinci ile tedarikçi ve taşeronlarımız da sistemimizin bir parçası olarak değerlendirilmektedir.
 • Küresel sorumluluk bilinci ile faaliyetlerimizin, toplum ve çevre olgusu gözetilerek icra edilmesin önem verilmektedir.


2.3 ŞÜKRÜ UZUN İNŞAAT MÜTEAHHİTLİĞİ YÖNETİMİ'NİN KALİTE TAAHHÜDÜ

Şükrü Uzun İnşaat Müteahhitliği,

Kalitenin oluşturulması, geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli olan faaliyetlerin yerine getirilmesi kararlılığındadır.

Şirket Yönetimi,

Bu konudaki sorumluluğun gereği olarak;

 • Müşteri şartları ile yasal ve mevzuat şartlarını karşılamanın öneminin, kuruluşun tüm seviyelerine iletilmesini sağlanmayı,
 • Şirketin kalite yaklaşımını belirleyen kalite politikasını oluşturulması,
 • Faaliyetlerin etkinliği ve verimliliğini sağlamaya yönelik olarak, kalite hedefleri belirlenmesini ve hedefler ile çalışılmasını sağlamayı,
 • Kalite yönetim sisteminin uygunluğu, yeterliliği ve etkinliğinin sağlanması amacıyla, planlı gözden geçirme faaliyetleri uygulamayı ve gerekli kontrol ve karar mekanizmasını işletmeyi,
 • İstemin etkin işleyişi açısından gerekli kaynakları ve kaynakların bulunabilirliğini sağlamayı taahhüt etmektedir.


3.0 YÖNETİM SORUMLULUĞU

Şükrü Uzun İnşaat Müteahhitliği Yönetimi'nin, kalitenin sağlanmasına ilişkin sorumlulukları belirlenmiş olup, aşağıda belirtilen aşamalarda sorumluluğun gerekleri yerine getirmektedir.

3.1 YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ

Şükrü Uzun İnşaat Müteahhitliği Yönetimi, kalitenin sağlanmasında sorumlulğun öncelikli olarak şirket yönetiminde olduğuna inanmakta ve bu yöndeki sorumluluğu üstlenmektedir. Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirmesine ilişkin sorumluluğunun gereklerinin yerine getirilmesine ilişkin kararlılık, Kalite Taahhüdü ile ilgililere deklare edilmektedir. (Bkz. Bölüm 3.3.)

3.2 MÜŞTERİ ODAKLILIK

Şükrü Uzun İnşaat Müteahhitliği Yönetim, müşteri memnuniyetini şirket, geleceğinin güvencesi olarak görmektedir. Bu nedenle müşteri memnuniyetin arttırılmasına yönelik olarak, müşteri şartlarının belirlenmesi ve yerine getirilmiş olmasına önem vermekte, Kalite Politikası'nı bu yaklaşım ile oluşturmaktadır.

3.3 KALİTE POLİTİKASI

İmalat kalitesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasında temel alınacak politika şirket üst yönetimince tanımlanarak, duyurulmakta ve tüm şirket bünyesinde benimsenmesi sağlanmaktadır. Şükrü Uzun İnşaat Müteahhitliği kalite politakası, bu amaca uygun olarak tüm sorumluların da katılımı ile şirket yönetimi tarafından belirlenerek, dokümante edilmiş ve çalışanlara duyurulmuştur. (Bkz. Bölüm 3.1) çalışanların, kalite politikası ile belirlenen yaklaşımı benimsemesi amacıyla eğitimler verilmekte ve kaliteyi oluşturmakta çabasının bilinçli şirket yönetiminin uzun vadeli kalite yaklaşımını belirtmekte olup, kalite sürecinin gelişimine uygun olarak yönetimin vereceği karar göre yeniden değerlendirilir ve tanımlanabilir.

4.1.1 SORUMLULUK VE YETKİLER

organizasyon şemasında belirtilen pozisyonların görev tanımları hazırlanarak ilgili personele yayımlanmıştır. (personel seviyesinde görev tanımı yazmak zorunlu olmayıp, talimatlarla yönlendirme yapılabilir) bir pozisyon herhangi bir sebeple boşalması (izin, ayrılma vs. ) durumunda, herhangi ek bir talimat beklenmeden bu pozisyonun amiri tarafından görevler üstlenilir. Bilahare (geçici olmayan durumlarda ) bu pozisyona vekalaten veya aslen atama yapılır. (resmi atama yapılmasına kadar, ilgili amir bir başka personelini geçici olarak görevlendirmiş olsa dahi, sorumluluk amirdedir)

4.1.1.1 Genel Müdür; Şirket sevk ve idare etmek.

4.1.1.2 Teknik Koordinatör; Projelerinin planlama ve imalat fonksiyonlarını koordine etmek.

4.1.1.3 Bilgi İşlem Müdürü; Bilgi İşlem politikalarını planlamak ve uygulamak.

4.1.1.4 Muhasebe Müdürü; Şirketin mali faaliyetlerini sevk-idare etmek.

4.1.1.5 Merkez Muhasebe Şefi; Şirketin muhasebe işlemlerini icra etmek.

4.1.1.6 Şantiye Muhasebe Şefi; Proje kapsamındaki muhasebe işlemlerini icra etmek.

4.1.1.7 İdari İşler Müdürü; Şirketin idari faaliyetlerini sevk-idare etmek

4.1.1.8 Stok Sorumlusu/Yardımcısı; Stok ve şantiyelerde koordine ve sevk-idare eder.

4.1.1.9 Şantiye Şefi/Yardımcısı; Görevlendirdiği şantiyeyi sevk ve idare etmek.

4.1.1.10 Hakediş Mühendisi; Proje hadekişlerini gerçekleştirmek.

4.1.1.11 Proje Çizim Personeli; Proje resimlendirmelerini yapmak.